Vinni biogaasijaama DP KSH avalikustamine

13.04.2009

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine.

 

Vinni Vallavalitus ja OÜ GPP teatavad, et on valminud Lääne-Virumaal Vinni

vallas Vinni alevikku Vilgu kinnistule (katastritunnus 90002:001:0058) sea- ja veiselägast metaankääritamise teel biogaasijaama, biogaasi transportimiseks Vinni katlamajja torujuhtme ja katlamajja biogaasist elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama ehitamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

 

07.-28.04.2009. a toimub detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek.

 

Detailplaneeringu ja KSH koostamise algatas Vinni Vallavolikogu 30.10.2008 otsusega nr 37.

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava ala jagamine kruntideks;planeeritavale maa-alade hoonestusala ja hoonestusõiguse määramine;hoonete teenindamiseks vajalike teede ja tehnovõrkude asukoha määramine; kruntide kasutamise sihtotstarbe määramine; planeeritava maa-ala haljastuse, transpordi liikumise ja parkimise määramine; planeeritavate ja naaberalade huvide maksimaalne arvestamine. Detailplaneering on Vinni valla

üldplaneeringut muutev.

 

Kavandatud tegevuse arendajaks on OÜ 4E Biofond (Estonia pst 1/3, 10143 Tallinn; kontaktisik: Taavi Malmre, tel 510 2171).

 

KSH läbiviijaks on OÜ Vetepere (kontakt: Pudisoo, 74626 Kolga sjk, Harjumaa; kontaktisik: Aare Kuusik, tel 516 2476, e-post aare@vetepere.ee). KSH juhteksperdiks on Aare Kuusik (litsents nr KMH0124).

 

KSH aruande ja üldplaneeringu eskiislahenduse kaardiga saab tutvuda

tööajal Vinni vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti alevik) ning OÜ GPP kodulehel www.gpp.ee alajaotuses "Avalikud teated".

 

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub 28.04.2009. a kell 15 Vinni vallavalitsuse saalis KSH aruande avalik arutelu.

 

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi kohta saab esitada kuni 28.04.2009 Vinni Vallavalitsusele kirjalikult postiaadressile Tartu mnt. 2, Pajusti, 46603 Lääne-Virumaa või e-postile vallavalitsus@vinnivald.ee ning OÜ GPP postiaadressile Suve 7, Viljandi 71014 või viljar@gpp.ee.

 

Dokumendid:

Vinni Biogaasijaama toorvee ja jaamast digestaadi vedamise logistiline skeem

Vinni Biogaasijaama joonis - vaated

Vinni Biogaasijaama joonis - sektsioonid. Mahutid

Vinni Biogaasijaama joonis - põhiplaan. Mahutid

Vinni Biogaasijaama joonis - Saasteallika V-1 ja V-2 poolt põhjustatud tunnikeskmised konsentratsioonid

 

< Tagasi                            Avalikud teated                              Edasi >

GPP OÜ

Aardla 23E

Tartu 50110

 

E-mail: info@gpp.ee

Tel/faks: +372 7 366 028

Äriregistri kood: 10172185

Made with Namu6